Andreas Faye-selskapet formelt stiftet på Kuben 8. mars 2022

Tirsdag 8. mars 2022 ble Andreas Faye-selskapet formelt stiftet på Kuben, Aust-Agder museum og arkiv. Møtet startet med foredrag og boklansering av biografien om «Nybrottsmannen Andreas Faye» av Ernst Håkon Jahr, med bibliografi og ikonografi av Jan Faye Braadland, og presentasjon av Faye-samlingene på Kuben ved seniorrådgiver Kristoffer Vadum. Det var i alt 28 mennesker til stede for å overvære begivenheten.

Med stiftingen av Andreas Faye-selskapet avslutter Andreas Faye-nemnda sitt arbeid. Avgående nestleder i nemnda Arnfrid Aall overrakte en oppsats med kameliablomster fra jernverkseier Jacob Aalls gamle 1800-tallshage på Nes til Ernst Håkon Jahr og Jan Faye Braadland for deres nitide arbeid med monumentalverket om Andreas Faye.

Faye-biografen Ernst Håkon Jahr
Jan Faye Braadland mottar kameliablomster fra Arnfrid Aall

Etter blomsteroverrekkelsen presenterte lederen for det nystiftede Andreas Faye-selskapet professor Ernst Håkon Jahr bakgrunnen og planene videre. Han poengterte også det nære samarbeidet med Kuben som også skal huse det nye selskapet. Deretter presenterte sekretæren for selskapet Jan Kløvstad forslaget til vedtekter. 17 personer hadde tegnet seg som medlemmer (1 pr e-post), og selskapet ble med det stiftet ved håndsopprekning. Ved møtets slutt ble Jan Faye Braadland utnevnt til første æresmedlem i det nystiftede Andreas Faye-selskapet, som takk for stort og verdifullt arbeid gjennom mange år.

Noen av deltakerne på stiftelsesdagen 8. mars 2022 følger seniorrådgiver Kristoffer Vadums orientering om det omfattende materialet fra Fayes samlinger i Kuben, tidligere kjent som Fayes familiearkiv.

Midlertidige vedtekter for Andreas Faye-selskapet

Forslaget til vedtekter, som er utarbeidet av Ernst Håkon Jahr, Snorre Dag Øvrebø og Jan Kløvstad, lyder som følger:

§ 1 Formål

Andreas Faye-selskapet er et ideelt selskap med formål å spre og fordjupe kunnskap om Andreas Faye, hans liv og virke. Selskapet er geografisk plassert på KUBEN, Aust-Agder Museum og Arkiv IKS, Arendal (fork. AAma).

§ 2 Arbeidsform

Selskapet skal arbeide for formålet ved å:

  • bidra til å bevare og løfte fram arven etter Andreas Faye
  • gi ut skrifter av og om Andreas Faye, m.a. gjennom ei årbok
  • arrangere foredrag og studiebesøk i tilknytning til selskapets formål
  • arbeide for at andre minner etter Andreas Faye blir tatt vare på.

Virksomheten drives innafor den ramma som selskapets økonomi tillater. Selskapet kan motta gaver, som formelt kan bli AAmas eiendom, etter nærmere avtale.

§ 3 Medlemskap

Personer, foreninger og institusjoner kan bli medlemmer i selskapet. Styret har fullmakt til å utnevne æresmedlemmer.

§ 4 Medlemskontingent

Årsmøtet vedtar medlemskontingent. Alle som har betalt medlemskontingent, får årboka til selskapet kostnadsfritt.

§ 5 Årsmøte

Årsmøtet blir arrangert rundt 5. oktober, som er Andreas Fayes fødselsdag. Årsmøte skal kalles inn med seks ukers frist, og saker kan meldes inn inntil fire uker før årsmøtet. På saklista står årsmelding, regnskap, arbeidsplan, budsjett (evt. med endring av kontingent), og valg av styreleder og -medlemmer, varamedlemmer, valgkomite og revisor. Første gang velges to styremedlemmer for to år, to for ett år. Valgperioden er seinere to år. AAma og Historielaget for Dypvåg, Holt og Tvedestrand utpeker hvert sitt styremedlem. Regnskapet følger kalenderåret.

§ 6 Styre

Styret har med styreleder seks medlemmer. Årsmøtet velger styreleder og tre styremedlemmer, med varamedlemmer i rekkefølge. Et styremedlem oppnevnes av AAma og et av Historielaget for Dypvåg, Holt og Tvedestrand, med personlige varamedlemmer. Nestleder, sekretær og kasserer blir valgt internt i styret. Styreleder har prokura.

Styret kan opprette arbeidsgrupper ved behov.

§ 7 Oppløsning

Oppløsning av selskapet kan bare vedtas på to etterfølgende ordinære årsmøter, med tre firedels flertall. Om Andreas Faye-selskapet blir oppløst, skal midler og eiendeler tilfalle AAma.

*

Forslaget til vedtekter ble tatt til foreløpig orientering og vil bli fremlagt for det første ordinære årsmøtet rundt Andreas Fayes bursdag 5. oktober. Det ble antydet kr. 300 for årlig medlemskap i selskapet, noe forsamlingen nikket samtykkende til.

Andreas Faye-selskapets første styre består av leder Ernst Håkon Jahr (1 år), styremedlemmer Hilde Inntjore (2 år), Kristin Havstad (1 år) og Terje Bodin Larsen (2 år). Videre er oppnevnt to medlemmer: Knut Holt Sandblost (Historielaget for Dypvåg, Holt og Tvedestrand) for 1 år og Snorre Dag Øverbø (Kuben, Aust-Agder museum og arkiv) for 2 år. Stiftelsesmøtet valgte også til varamedlemmer Jan Kløvstad (som blir sekretær) og Jacob Andreas Faye-Biseth. Fra Kuben er Kristoffer Vadum utnevnt som varamedlem, og for Knut Holt Sandblost utnevner Historielaget for Dypvåg, Holt og Tvedestrand varamedlem.

Det blir en viktig oppgave for det nye styret å verve nye medlemmer til Andreas Faye-selskapet fremover. Skulle du være interessert i å støtte selskapets videre arbeid, meld din interesse og ta kontakt med sekretær Jan Kløvstad på e-post: jan.klovstad@venstre.no eller mobil 91 80 82 56!